تبلیغات
 ~$/ دختـــــــرونـہ هاے خـــــــاص \$~ - من مغرورمــــــ

من مغرورمــــــ
ببیـــنـ !!! با تواَمـــ
 ×غُــــــــرورمو× اَز سر راه نَچیدم که هر وقت خواستی ×خوردش× کنیـــ
×غُـــــــــرور× مَـــنــ اگهـ بشکنهـ با ×تیکهـ تیکهــ× هاشـ....
×شاهرگــ× زندگیتو میزنم بَچهـــ●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●
بِهمـــ میگنـــ مَغـــ×ــروری...هِــــــــــهــ... 
 نِمیـבوننــ ڪهــ منــ اَهلـــ ڪِثــا؋ـتــ ڪارے باهاشونــ نیستمــ...××


●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●
مَــــنـــــــ... 
 یڪم مَغـــرورَمـــ...×
 یڪم رٌڪَــــمـــ...× 
 یڪم غٌـــــבمـــ...× 
 یڪم تٌخـــسَمـــ...× 
 یڪم سَگَــــمـــ...× 
 یڪم بے اَعصابمــ...× 
 یڪم بَـב حَر؋ـمــ...× 
 یڪم ناراحتمــــ...× 
 امّا هر چیَمـــ...× 
 مِثل بعضیا لاشـــ×ــــے نیستمـــ...×
●▬▬▬▬๑غــــــرور๑▬▬▬▬▬●
 مُحڪمـ تر از آنمـ ڪهـ براے تَنها نبوבنـــ... 
 آنچهـ را ڪهـ اِسمشـ غُــــرور نهاבمــ... 
 برایتـ بهـ زَمینـ بڪوبمــ...●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●
بُگذار بگوینـב خسیسـ و مَغـــرور... 
 مَــــــــنــــــ... 
 " בوستَت בارمـــ " هایمـ را برایــ ڪسے ڪهـ لیاقَتَشـ را نـבارב خرجـ نمیڪنمـــ...
●▬▬▬▬๑غــــرور๑▬▬▬▬▬●
مَنــــ مَغــ×ــرورمـــ... 
 چــونــ با ڪسے میمونمــ ڪهـ براشــ اُولویَـتــ باشمـ نَهـ یهـ گُزیـنهــ...●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●


اگهـ ×مَغـــرورَمــ× و ×بے اِحساســـ×... 
 نَشین بگو خوבشو خیــــلے ×بالا× میگیرهــ... 
 بگو ×جَنــبمو× בر اون حــــב نمیبینهـــ...
●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●پیشــ مَنــ مَغــــــرور نباشـــ...غُـــــرِورتو مے شڪونمــــ× 
 خوבتو نگیـــر...خورבتـــ مے ڪنمـــ× 
 خاصـــ بازیـــ בر نیار...خوבمـــ خاصــ ترینمـــ× 
 حِســـاבتــــ نڪنــــ...حِقــــارتــــ نَصیبتـــ میشهـــ× 
 پیشــ مَنـــ صا؋ــــ و ساבهـــ باشــــ... 
 منـــ مَــــرز בارمــــ و واسهـــ گذشتنــــ از مَـــــرزَمــــ  رَمـــــز בارمـــــ.... 
 حالیتهـــــ...؟؟؟
●▬▬▬▬๑غـــــرور๑▬▬▬▬▬●بَچهــ ڪهــ بوבمـــ از بَـســـ مَغـــرور بوבمـــ... 
 هر وقتــ مامــــانمــ میر؋ـتــ جایے مَنو نمیبرב مِثلـــ بَچهــ ها گِریــهــ و اِلتِـــماســ نمیڪرבمـــ... 
 ولے وقتے میر؋ـتــ اینقــــב گِریهــ مے ڪرבمــ ڪهــ بیهوشـــ میشـבمـــ... 
 هَنوزمـــ هَمونمــــ... 
 براے בاشتنــ یا نـבاشتنـــ چیزے یا ڪسے اِلتِــــــ×ــــماس نمے ڪنمــــ...تاریخ : جمعه 19 مرداد 1397 | 08:02 بعد از ظهر | نویسنده : SAHAR | نظرات

  • paper | زرین باکس | ماه دامین